0,00 RSD
0,00 RSD

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja posljednji su put ažurirani 08/08/2023

1. Uvod

Ovi uslovi i odredbe se primenjuju na ovu veb stranicu i na transakcije u vezi sa našim proizvodima i uslugama. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima koji se odnose na vaš odnos sa nama ili na bilo koje proizvode ili usluge koje od nas dobijete. Ako je bilo koja odredba dodatnih ugovora u suprotnosti s bilo kojom odredbom ovih Uslova, odredbe tih dodatnih ugovora će imati prednost.

2. Obavezivanje

Registracijom, pristupanjem ili drugim korišćenjem ove web stranice, slažete se da vas obvezuju ovi Uslovi korišćenja navedeni u nastavku. Samo korišćenje ove veb stranice podrazumeva poznavanje i prihvatanje ovih Uslova korišćenja. U nekim posebnim slučajevima, takođe možemo tražiti od vas da se izričito složite.

3. Elektronska komunikacija

Korišćenjem ove web stranice ili elektronskom komunikacijom s nama, saglasni ste i potvrđujete da možemo sa vama komunicirati elektronski na našoj web stranici ili slanjem e-pošte, te ste saglasni da svi ugovori, obaveštenja, objave i druga komunikacija koju isporučujemo elektronski zadovoljavaju sve zakonske zahteve, uključujući ali ne ograničavajući se na zahtev da takva komunikacija bude u pisanom obliku.

4. Intelektualna svojina

Mi ili naši pružaoci licence posedujemo i kontrolišemo sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na web stranici, kao i podatke, informacije i druge resurse prikazane na web stranici ili dostupne na web stranici.

4.1 Sva prava su zadržana.

Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije, ne dobijate licencu ili bilo koje drugo pravo prema autorskim pravima, žigovima, patentima ili drugim pravima intelektualne svojine. To znači da nećete koristiti, kopirati, reprodukovati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati u bilo koji elektronski medij, menjati, obrnuti inženjering, dekompilirati, prenositi, preuzimati, prenositi, monetizovati, prodavati, plasirati ili komercijalizovati bilo koje resurse na ovoj veb stranici u bilo kom obliku, bez naše prethodne pismene dozvole, osim i samo u meri u kojoj je drugačije propisano propisima obaveznog zakona (kao što je pravo na citiranje).

5. Newsletter

Bez obzira na prethodno navedeno, naš newsletter možete proslediti u elektronskom obliku drugima koji bi mogli biti zainteresovani za posetu našoj web stranici.

6. Vlasništvo trećin strana

Naša web stranica može sadržavati hiperveze ili druge reference na web stranice drugih strana. Ne pratimo niti pregledavamo sadržaj web-stranice drugih strana na koje se povezuju s ovom web-stranicom. Proizvodi ili usluge koje nude drugi veb-sajtovi podležu važećim Uslovima i odredbama tih trećih strana. Izražena mišljenja ili materijali koji se pojavljuju na tim web-stranicama ne moraju nužno biti deljeni ili odobreni s naše strane.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu praksu privatnosti ili sadržaj ovih stranica. Vi snosite sve rizike povezane sa korišćenjem ove veb stranice i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način, bez obzira na to kako je uzrokovana, koja proizlazi iz vašeg otkrivanja ličnih podataka trećim stranama.

7. Odgovorno korišćenje

Posetom našeg veb sajta, saglasni ste da ga koristite samo u svrhe predviđene i dozvoljene ovim Uslovima, svim dodatnim ugovorima sa nama i važećim zakonima, propisima i opšteprihvaćenim onlajn praksama i smernicama industrije. Ne smete koristiti našu web stranicu ili usluge za korišćenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kakvog materijala koji se sastoji od (ili je povezan) sa zlonamernim računarskim softverom; koristiti podatke prikupljene s naše web stranice za bilo koju direktnu marketinšku aktivnost ili sprovoditi bilo kakve sistemske ili automatizovane aktivnosti prikupljanja podataka na ili u vezi s našom web stranicom.

Strogo je zabranjeno angažovanje u bilo kojoj aktivnosti koja uzrokuje ili može prouzrokovati štetu na veb lokaciji ili koja ometa rad, dostupnost ili dostupnost veb stranice.

8. Registracija

Možete se registrirati za nalog na našoj web stranici. Tokom ovog procesa, možda ćete morati da izaberete lozinku. Odgovorni ste za održavanje poverljivosti lozinki i informacija o nalogu i saglasni ste da nećete deliti svoje lozinke, informacije o nalogu ili zaštićeni pristup našoj veb stranici ili uslugama sa bilo kojom drugom osobom. Ne smete dopustiti bilo kojoj drugoj osobi da koristi vaš nalog za pristup web stranici, jer ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dogode korišćenjem vaših lozinki ili naloga. Morate nas odmah obavestiti ako saznate da je vaša lozinka otkrivena.

Nakon ukidanja naloga, nećete pokušavati registrovati novi nalog bez našeg dopuštenja.

9. Politika povrata novca i povrata robe

9.1 Pravo na odustanak

Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok za povlačenje isteći će nakon 14 dana od dana kada ste vi, ili treća strana koja nije prijevoznik i koju ste vi ovlastili, došli u fizički posed robe.

Da biste ostvarili pravo na povlačenje, morate nas obavestiti o svojoj odluci da se povučete iz ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (na primer, pismom poslatim poštom, faksom ili e-mailom). Naše podatke za kontakt možete pronaći u nastavku. Možete koristiti priloženi model obrasca za odustajanje, ali to nije obavezno.

Takođe možete elektronski popuniti i poslati obrazac za povlačenje ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu na našoj veb stranici.

Ako koristite ovu opciju, bez odgađanja ćemo vam poslati potvrdu prijema takvog povlačenja na trajnom medijumu (na primjer putem e-pošte).

Kako biste ispoštovali rok za odustajanje, dovoljno je da započnete svoju pismenu komunikaciju u vezi s ostvarivanjem prava na odustajanje pre isteka roka za odustajanje.

9.2 Efekti povlačenja

Ako odustanete od ovog ugovora, nadoknadićemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz vašeg izbora vrste isporuke koja nije najjeftinija vrsta standardne isporuke koju nudimo mi), bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kada smo obavešteni o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Mi ćemo izvršiti takvu nadoknadu koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za početnu transakciju osim ako se izričito ne dogovorite drugačije; u svakom slučaju, nećete imati nikakve naknade kao rezultat takve nadoknade.

Robu ćete poslati nazad ili je predati nama ili licu koje smo mi ovlastili da primi robu, bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam saopštili da odustajete od ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete nazad pre isteka roka od 14 dana.

Možemo uskratiti nadoknadu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali nazad, u zavisnosti od toga toga šta se pre desi.

You will have to bear the direct cost of returning the goods.

Vi ste odgovorni samo za bilo kakvu umanjenu vrednost robe koja je rezultat rukovanja osim onoga što je neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja robe.

Imajte na umu da postoje neke zakonske izuzeci od prava na povlačenje, pa se neki artikli stoga ne mogu vratiti ili zameniti. Obavestićemo vas da li se ovo primenjuje u vašem konkretnom slučaju.

10. Sadržaj koji ste vi objavili

Na našoj web stranici možemo pružiti različite alate za otvorenu komunikaciju, kao što su komentari na blogu, postovi na blogu, forumi, oglasne table, recenzije i razne druge usluge društvenih mreža. Možda neće biti izvodljivo za nas pregledati ili nadzirati sav sadržaj koji vi ili drugi podelite ili pošaljete na ili putem naše web stranice. Međutim, zadržavamo pravo pregleda sadržaja i praćenja upotrebe i aktivnosti na našoj web stranici, te uklanjanja ili odbijanja bilo kog sadržaja prema vlastitom nahođenju. Objavljivanjem informacija ili na drugi način korišćenjem bilo kog alata za otvorenu komunikaciju kao što je pomenuto, saglasni ste da će vaš sadržaj biti u skladu sa ovim Uslovima i odredbama i da ne sme biti nezakonit ili kršiti zakonska prava bilo koje osobe.

11. Dodavanje ideje

Ne šaljite nikakve ideje, izume, autorska dela ili druge informacije koje se mogu smatrati vašim intelektualnim vlasništvom, a koje biste nam želeli predstaviti, osim ako prethodno nismo potpisali ugovor o intelektualnom vlasništvu ili ugovor o tajnosti podataka. Ako nam to otkrijete bez pisanog ugovora, dajete nam globalnu, neopozivu, neisključivu, besplatnu licencu za korišćenje, reprodukciju, čuvanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju vašeg sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem medijumu.

12. Prestanak korišćenja

Možemo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kom trenutku izmeniti ili prekinuti pristup, privremeno ili trajno, web stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj. Saglasni ste da nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu takvu modifikaciju, suspenziju ili prekid vašeg pristupa ili korišćenja veb-sajta ili bilo kog sadržaja koji ste možda podelili na veb-sajtu. Nećete imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju ili drugu isplatu, čak i ako su određene funkcije, podešavanja i/ili bilo koji Sadržaj na koji ste doprineli ili na koji ste se oslanjali trajno izgubljeni. Ne smete zaobići, ili pokušati zaobići, bilo koje mere ograničenja pristupa na našoj web stranici.

13. Garancije i odgovornost

Ništa u ovom odeljku neće ograničiti ili isključiti bilo koju garanciju koja je implicirana zakonom da bi bilo nezakonito ograničiti ili isključiti. Ova veb lokacija i sav sadržaj na ovoj veb lokaciji se pružaju na osnovu „kao što jeste“ i „kako je dostupno“ i mogu uključivati netačnosti ili štamparske greške. Izričito se odričemo svih garancija bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, u pogledu dostupnosti, tačnosti ili potpunosti sadržaja. Ne garantujemo:

  • da će ova web stranica ili naši proizvodi ili usluge zadovoljiti vaše zahtjeve;
  • da će ova web stranica biti dostupna bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka;
  • da će kvalitet bilo kog proizvoda ili usluge koju ste kupili ili dobili putem ove web stranice ispunit vaša očekivanja.

Ništa na ovoj veb stranici ne predstavlja niti treba da predstavlja pravni, finansijski ili medicinski savet bilo koje vrste. Ako vam trebate savet, obratite se odgovarajućem stručnjaku.

Sledeće odredbe ovog odeljka će se primenjivati u maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i neće ograničiti ili isključiti našu odgovornost u vezi sa bilo kojim pitanjem za koje bi bilo protivzakonito ili nezakonito da ograničimo ili isključimo našu odgovornost. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu (uključujući bilo kakvu štetu zbog gubitka profita ili prihoda, gubitak ili oštećenje podataka, softvera ili baze podataka, ili gubitak ili štetu na imovini ili podacima) koju ste napravili vi ili bilo koja treća osoba strana, koja proizilazi iz vašeg pristupa našoj veb stranici ili njenog korišćenja.

Osim u meri u kojoj je u bilo kom dodatnom ugovoru izričito drugačije navedeno, naša maksimalna odgovornost prema vama za svu štetu nastalu ili u vezi sa veb sajtom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koje se prodaju preko veb stranice, bez obzira na oblik pravnog postupka koji nameće odgovornost (bilo u ugovoru, pravičnosti, nemaru, nameravanom ponašanju, deliktu ili na drugi način) biće ograničen na ukupnu cenu koju ste nam platili za kupovinu takvih proizvoda ili usluga ili korišćenje veb stranice. Takvo ograničenje će se primenjivati u celini na sve vaše zahteve, radnje i uzroke tužbe svake vrste i prirode.

14. Privatnost

Kako biste pristupili našoj web stranici i/ili uslugama, možda ćete morati dati određene podatke o sebi kao deo procesa registracije. Saglasni ste da će sve informacije koje pružite uvek biti tačne i ažurne.

Vaše lične podatke shvatamo ozbiljno i posvečeni smo zaštiti vaše privatnosti. Nećemo koristiti vašu adresu e-pošte za nepoželjnu poštu. Sve poruke e-pošte koje vam pošaljemo biće samo u vezi sa obezbeđivanjem ugovorenih proizvoda ili usluga.

Razvili smo posebnu politiku za rešavanje svih vaših problema i pitanja u vezi sa privatnošću. Za više informacija pogledajte našu Izjavu o privatnosti i našu Politiku kolačića.

15. Izvozna ograničenja / Usklađenost sa zakonima

Zabranjen je pristup web stranici s teritorija ili zemalja u kojima je sadržaj ili kupnja proizvoda ili usluga koji se prodaju na web stranici nezakonit. Ne smete koristiti ovu web stranicu u suprotnosti s izvoznim zakonima i propisima koje reguliše Republika Srbija.

16. Dodela

Ne smete dodeliti, preneti ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obveza prema ovim Uslovima, u celosti ili delomično, bilo kojoj trećoj strani bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Svaki navodni prenos u suprotnosti sa ovim Odeljkom će biti ništavan i nevažeći.

17. Kršenja ovih Odredbi i uslova korišćenja

Ne dovodeći u pitanje naša druga prava u skladu s ovim Uslovima i odredbama, ako na bilo koji način prekršite ove Uslove i odredbe, možemo preduzeti mere koje smatramo prikladnim za rešavanje kršenja, uključujući privremenu ili trajnu blokadu vašeg pristupa web stranici, prijavu vašem provajderu internetskih usluga od koga možemo zatražiti da blokira vaš pristup web stranici i/ili pokrenuti pravni postupak protiv vas.

18. Viša sila (Force majeure)

Osim obaveza plaćanja prema ovom ugovoru, nikakvo kašnjenje ili propust bilo koje strane da izvrši ili ispoštuje bilo koju od svojih obaveza iz ovog Ugovora neće se smatrati kršenjem ovih Odredbi i uslova, ako i sve dok takvo kašnjenje, neuspeh ili propust, nastaje iz bilo kog razloga van razumne kontrole te strane.

19. Obeštećenje

Slažete se da nas obeštetite, branite i zaštitite od svih zahteva, odgovornosti, šteta, gubitaka i troškova, koji se odnose na vaše kršenje ovih Uslova i odredbi, kao i primenjivih zakona, uključujući prava intelektualne svojine i prava privatnosti. Odmah ćete nam nadoknaditi našu štetu, gubitke, troškove i izdatke koji se odnose ili proizlaze iz takvih zahteva.

20. Odricanje od odgovornosti

Propust da se sprovede bilo koja od odredbi navedenih u ovim odredbama i uslovima i bilo kom Ugovoru, ili neiskorišćenje bilo koje opcije za raskid, neće se tumačiti kao odricanje od takvih odredbi i neće uticati na valjanost ovih odredbi i uslova ili bilo kog Ugovor ili bilo koji njegov deo, ili pravo nakon toga da se sprovede svaka odredba.

21. Jezik

Službeni jezik ove web stranice je Srpski. Ovi Uslovi korišćenja tumačiće se isključivo na tom jeziku.  Sva obaveštenja i prepiska biće pisani isključivo na tom jeziku.

22. Celokupan ugovor

Ovi uslovi korišćenja, zajedno sa našom izjavom o privatnosti i politikom kolačića, čine celokupni ugovor između vas i Akvarijum Centar u vezi sa vašim korišćenjem ove veb stranice.

23. Ažuriranje ovih Uslova korišćenja

S vremena na vreme možemo ažurirati ove Uslove korišćenja. Vaša je obveza povremeno proveravati ove Uslove radi promena ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Uslova i odredbi je zadnji datum revizije. Promene ovih Uslova i Odredbi će stupiti na snagu kada takve promene budu objavljene na ovoj veb stranici. Vaše dalje korišćenje ove veb stranice nakon objavljivanja izmena ili ažuriranja smatraće se obaveštenjem o vašem prihvatanju da se pridržavate ovih Odredbi i uslova.

24. Izbor prava i nadležnosti

Ovi uslovi i odredbe će biti regulisani zakonima Republika Srbija Republika Srbija je zemlja u kojoj se rešavaju svi sporovi koji se odnose na ove Uslove i odredbe; svi sporovi biće podložni nadležnosti njenih sudova. Ako sud ili drugo telo utvrdi da je bilo koji deo ili odredba ovih Uslova i odredbi nevažeći i/ili neprovediv prema primenljivom zakonu, takav deo ili odredba biće izmenjeni, izbrisani i/ili sprovedeni u najvećoj dopuštenoj meri kako bi izvršili nameru ovih Uvjeta korištenja. Ostale odredbe neće biti pogođene.

25. Kontakt podaci

Ova web stranica je u vlasništvu i njome upravlja Akvarijum Centar.

Možete kontaktirati sa nama u vezi sa ovim Uslovima korišćenja putem naše kontakt stranice.

26. Preuzimanje

Takođe možete preuzeti naše Uslove i odredbe kao PDF.

Besplatna dostava
za porudžbine od 12000 dinara pa naviše (detalji)

Svakodnevnvne isporuke
za sve porudžbine primljene do 14 sati, otprema je istog dana.

Garancija kvaliteta
Svi poroizvodi dolaze sa garancijom od minimum 2 god.

Sigurna i laka kupovina
Plaćanje gotovinom prilikom isporuke

Akvarijum Centar
Adresa: Ugrinovačka 116/F, Zemun, Grad Beograd, PAK 200461, Srbija; Telefon: +381 65 82 52 755; Fax: +381 65 82 52 755; Email: akvarijumcentar1@gmail.com; GPS koordinate: 44.849560, 20.390261; Matični broj: 64401467; PIB: 109748569; Radno vreme: ; Lokalno vreme: (GMT).
Akvarijum Centar ima ocenu 4.7 od maks. 5, baziranu na 840 recenzija. Dajte nam i vi ocenu na GOOGLE.
Autorska prava © Akvarijum Centar 2010–function does not exist. Sva prava zadržana
Izrada i dizajn 
mCommerce
usercartmagnifier
Vaša korpa0
Korpa je prazna.
🡐 Nastavite kupovinu